کلیسای سنت مایکل

برج سنت مایکل، باقیمانده کلیسایی قدیمی مربوط به قرن دوازدهم میلادی