شهدای شهریور ۱۳۲۰

ماجرای سه سرباز ایرانی که ۴۸ ساعته در مقابل لشکر چهل و هفتم اتحاد جماهیر شوروی در حمله‌ سوم شهریور سال ۱۳۲۰ مقاومت کردند.