سگیرا

سگیرا پارچه چهارخانه قرمز و مشکی از پشم نازک دام است. سگیرا را که مردم ایل سنگسر با دست می‌بافند از تارو پودهایی که با پوست انار، قرمز و با پوست گردو، مشکی شده‌ است.