دعانويسی

  • تبانی دعانویسان و گنج‌یابان برای یافتن طلا | داستان‌هایی از گنج‌یابی در شمال ایران

    از دیرباز پیدا کردن گنج آرزوی بسیاری از حفارانی بوده که استان به استان و شهر به شهر می‌گردند تا بلکه آثاری از گذشته پیدا کنند، آنها را از زیر خاک بیرون بکشند و به بهای گزاف به فروش برسانند. گنج‌یابان غیرمجاز برای رسیدن به این ثروت بادآورده علاوه بر آنکه گاه ماه‌ها درباره محوطه‌ها و مناطق مختلف تحقیق می‌کنند تا احتمال دستیابی به گنج را در آن مناطق بسنجد، به تدریج ابزار موردنیاز خود را نیز کامل می‌کنند تا به کار خود سرعت و دقت ببخشند.