برج طغرل

 برج هزارساله طغرل مهم‌ترین برج سلجوقی واقع در شهر ری تهران است که در دی ماه ١٣١٠ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.