اسقلبیوس

آسکِلِپیوس یا اسقلبیوس خدای پزشکی و درمان در اساطیر یونان باستان بود.