بیکاری ۹۰ درصد زنان شاغل در آژانس‌های مسافرتی | تیر خلاص کرونا به معیشت کارکنان صنعت گردشگری

گردشــگری ایران شــاید بیشترین ضرر وزیان را از شیوع کرونا دیده است؛زیرا شیوع این بیماری با تعطیلات نوروز یعنی زمانی از ســال که گردشــگری بالاتریــن رونق را در کشور دارد، همزمان شد. از سوی دیگر زمانی که برخی اتفاقات و بحران‌های داخلــی و خارجی در نیمه دوم ســال ۹۸ باعث شد کشورمان تقریبا از فهرســت مقصد سفر گردشــگران خارجی حذف شــود، فعالان این صنعت، چشــم امید به تعطیلات نــوروز و ســفرهای داخلــی دوخته بودنــد که بــا گســترش ویروس کرونــا آن هم نقش بر آب شــد.

ایلنا نوشت: آسیب‌های گردشگری به مراتب به ویژه در استان‌های پرگردشگر مانند اصفهان، فارس و یزد ملموس تر بود. وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشگری کشــور به تازگی برآورد کرده که صنعت گردشــگری ایران به دلیل شــیوع کرونا دســت کم ۳ هزار میلیارد تومان زیان دیده اســت.

فخری، رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی اســتان فــارس می‌گوید: در حــال حاضر تنها ۵ درصد از دفاتر گردشــگری و آژانس‌های مسافرتی استان مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون مســئولان و متولیان بخش گردشــگری هیچ کمک و حمایتی از دفاتر و آژانس‌های مســافرتی انجام نداده‌اند، مــی‌گوید: در حال حاضــر بیشــتر دفاتر گردشــگری اســتان در حالت تعطیل قرار دارند و دفاتری هم که باز هســتند تنها با چند نفر نیرو و در یک ساعت اندک روزانه فعالیت می کنند.

دفاتر گردشگری خواستار تعطیلی یکساله هستند

محمود فخری در گفت و گو با ایلنا می افزاید: دفاتر گردشــگری اســتان یکی پس از دیگری درخواست تعطیلی ۶ ماه و یک ســال را دارند.

وی با اشــاره به اینکــه عدم حمایت دولــت از این بخش باعث شــده که دفاتر و آژانس های مســافرتی با مشــکلات زیادی مواجه شــوند، ادامه مــی‌دهد: باوجود درخواســت‌های زیادی کــه برای حمایــت و کمــک از بخش گردشــگری داشــتیم اما هیچکــس اعتنایی به این موضوع نداشــت.

فخری مــی‌گوید: عواملی مانند توقــف ورودی پروازهای خارجی و افزایش نرخ دلار بیش از ۲۰هزار تومان باعث شــده که در شــرایط فعلی هیچکس از ســفر به داخل و خارج از کشور استقبال نکند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه دولت بخشنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های ایرلاین‌ها به دفاتر و آژانس‌های مســافرتی به ایرلاین ها صادر کرد اما متاســفانه ایرلاین ها هنــوز مبلغ بدهی‌شــان را بــه آژانس‌های مســافرتی پرداخــت نکرده‌اند که این مهم ســبب شــده تنش های زیادی میان مسافران و آژانس‌های مسافرتی ایجاد شود.

آژانس مسافرتی

فخری بابیان اینکه بی شک اگر مسئولان تدبیری در بخش گردشگری نیندیشند شاهد خسارت‌های بیشتری برپیکره گردشگری کشور و استان خواهیم بود، می افزاید: از این رو نباید فراموش کرد که جبران این لطمه ها روز به روز دشوارتر خواهد شد.

بیکاری ۲۵۰۰ پرسنل دفاتر گردشگری در استان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی استان فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام افرادی که در بخش دفاتر گردشگری اعم از مدیر و پرســنل که در استان فارس فعالیت می‌کردند به دلیل بســته بودن دفاتر همچنان بیکار هســتند ادامه می دهد: با توجه به اینکه حدود ۲۵۰دفتر گردشــگری و آژانس مســافرتی در استان فعالیت می کنند و به صورت میانگین در هر دفتر حــدود ۱۰ نفر فعالیت دارند، متوجه می شویم شیوع کرونا باعث شد حدود ۲۵۰۰ نفر نیرو به صورت مستقیم در بخش دفاتر گردشگری بیکار شوند.

بــه گفته فخری بیــش از ۹۰ درصد زنانی کــه در دفاتر گردشگری فعالیت می کردند همچنان بیکارند.

بیمه بیکاری پاسخگوی معیشت پرسنل گردشگری نیست

رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات مسافرتی اســتان فارس با بیان اینکه متاسفانه نپرداختن بیمه بیکاری هم مشــکلاتی را برای پرســنل ایجاد کرده، می افزاید: تاکنون سازمان تامین اجتماعی تنها برای عــده ای از افراد مبلغی بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان در قالب بیمه بیکاری پرداخت کرده اســت که متاســفانه این رقم هیچ تاثیری بر زندگی افراد ندارد.

وی در ادامه با انتقاد از مبلغ ناچیز بیمه بیکاری می‌افزاید: کارمندی که در روزهای فعالیت حدود 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اســت در حال حاضر و پــس از حدود چهار ماه بیکاری چگونه می‌تواند بــا حقوق بیکاری اموراتش را بگذراند؟

خسـارت ۴۰۰ هـزار میلیـاردی کرونـا بـه گردشگری

شــرفی رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی فارس هم با اشــاره بــه اینکه در حال حاضــر حدود ۸۰ الــی ۹۰ درصد هتل های اســتان همچنان بدون مســافر و خالی اســت می گوید: از طــرف دیگر بخش های حمل و نقل مانند تاکســی ها، رســتوران ها و دیگر مشــاغلی که با گردشــگری در ارتباطند در شــرایط بدون مشتری و کســادی به ســر می برند.

ســهراب شــرفی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: اگرچه دیگر اســتان ها مانند تهران در بخش گردشــگری به مراتب وضع بهتری دارند اما متاســفانه در فارس و شــیراز هیچ اتفاق و حمایتی در بخش گردشگری انجام نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گردشگری تنها صنفی اســت کــه همچنان در وضع بدی به ســر می برد می گوید: متاســفانه سرمایه هایی که در این بخش وجود دارد در حــال از بین رفتن اســت.

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی فــارس در ادامه بــا بیان اینکه در ســال جاری هیچ امیدی به رونق گردشــگری در اســتان فارس و شــهر شــیراز ندارم می افزاید: حتی اگر تمام شرایط و مســیرها هموار شود و امنیت بخش گردشگری مجددا به روزهای گذشــته بازگردد، اما تــا زمانی که ترس مردم از ســفرها کاهش نیابد ســفرها به مثابه روزهای قبل انجام نمی شود.

شــرفی می افزایــد: حدود ۴ ماه از ســال جاری گذشته و در خوشبینانه ترین حالت تا ۳ ماه آینده هم همچنان درگیر بیماری کرونا هســتیم.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس می افزاید: افزایش نرخ دلار در شــرایط فعلی فرصت مناســبی برای ورود گردشــگران به داخل کشور بود.

شرفی درپایان با اشاره به اینکه شیوع کرونا خسارت زیادی به مشــاغل و بخش های گردشگری مانند هتل ها و رســتوران ها که دارای ســرمایه ثابت زیاد هستند وارد کــرد، می افزاید: با این تفاســیر فکر می کنم که شــیوع کرونا حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰هزار میلیارد تومان خسارت به بخش گردشگری کشور وارد کرد.

کد خبر 249095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =