اسامی سرنشینان هواپیمای اوکراینی اعلام شد

اسامی مسافران هواپیمای اوکراینی سقوط کرده در تهران که به بنابر اعلام مسئولان تمامی آنان جان خود را از دست داده‌اند، اعلام شد.

 سازمان هواپیمایی کشوری اسامی مسافران هواپیمای اوکراینی که به بنابر اعلام مسئولان، تمامی آنان جان باخته‌اند را اعلام کرد.

اسامی مسافران : 

لیست اسامی مسافرین پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اکراینی مورخ 1398/10/18

ردیف

امیر

پساوند

فاطمه

.1

احمدرضا

پورضرابی

آرش

.2

ابوطالب

پورجم

منصور

.3

محمد علی

پورشعبان اوشیبی

ناصر

.4

محمد

پور قادری

عایشه

.5

حسین

چوپان نژاد

شکوفه

.6

محمد

گرجی

پونه

.7

محمدباقر

گل بابا پور

سوزان

.8

عربعلی

آراسته

فرید

.9

محمدرضا

آزادیان

روجا

.10

جوادپ

آقابالی

ایمان

.11

محمدعلی

آقامیری

مریم

.12

محمدرضا

اژدری

غنیمت

.13

مسعود

ابراهیم

نیلوفر

.14

شاهرود

ابراهیم خوئی

بهناز

.15

سید مهدی

ابطحی فروشانی

سید مهران

.16

مسعود

ابن الدین حمیدی

اردالن

.17

اردالن

ابن الدین حمیدی

کامیار

.18

حمید

اثنی عشری

منصور

.19

علی

احمدی

میترا

.20

هادی

احمدی

رامتین

.21

فریبرز

ارباب بهرامی

ارشیا

.22

کریم

ارسالنی

اوین

.23

عباسعلی

اسحاقیان درچه

مهدی

.24

محسن

اسدی الری

محمدحسین

.25

محسن

اسدی الری

زینب

.26

حامد

اسمعلیون

ری راه

.27

حمید

اشرفی حبیب آبادی

امیر

.28

عیدی محمد

اقبالی بازفت

شاهرخ

.29

شاهرخ

اقبالی بازفت

شهزاد

.30

قاسم

اقبالیان

پریسا

.31

حسین

الیاسی

محمد مهدی

.32

سید محمد

امامی

سید مهدی

.33

وحید

امامی

سوفی

.34

امید

امید بخش

روجا

.35

فضل اله

امیرلیراوی

مهسا

.36

مسعود

اوالدی

آلما

.37

ابوالفضل

اویسی

امیرحسین

.38

امیرحسین

اویسی

عسل

.39

سعید

بدیعی اردستانی

مهربان

.40

امیراحمد

برقعی

نگار

.41

محمد حسین

بشیری

سمیرا

.42

حمید

بیروتی

محمد امین

.43

محمد

جبلی

محمد امین

.44

حسین

جدیدی

پدرام

.45

سیامک

جدیدی

السا

.46

ابوالقاسم

جمشیدی

شادی

.47

جواد

جوادی اصل

حمید رضا

.48

حمید رضا

جوادی اصل

کیان

.49

شکراهلل

حاج اسفندیاری

بهاره

.50

محدم علی

حاجی آقا وند

صدف

.51

محمد رضا

حاجی قاسمی

مهدیه

.52

مهدی

حسن نژاد

پارسا

.53

حمید

حسنی سعدی

زهرا

.54

حبیب اله

حق جو

سحرناز

.55

قاسم

حمز ئی

سارا

.56

غالمحسین

حیات داوودی

حدیث

.57

علی اکبر

خادم

فروغ

.58

مهدی

داداش نژاد

دالرام

.59

عباس

دانشمند

مژگان

.60

منوچهر

ذکائی

سام

.61

جمشید

رحمانی فر

نسیم

.62

رزگار

رحیمی

سید ژیوان

.63

سید حسن

رحیمی

رزگار

.64

هوشنگ

رعنا

شهاب

.65

مهرزاد

زارعی

آراد

.66

محمود

زیبایی

مایا

.67

حسن

ساعتی

کسری

.68

اصغر

ساکت

محمد حسین

.69

علیرضا

ستاره کوکب

حمید رضا

.70

رسول

سرائیان

ساجده

.71

عباس

سعادت

سارا

.72

عباس

سعادت

صبا

.73

مسعود

سعیدی نیا

امیرحسین

.74

داود

سلطانی

پانیذ

.75

حسن

سلمانی زاده قهه

راحله

.76

پرویز

شادخو

شیدا

.77

جمشید

شاطرپورخیابان

مسعود

.78

عباس

صادقی

الوند

.79

عباس

صادقی

سهند

.80

میرمحمود

صادقی

میرمحمدمهدی

.81

میرمحمد

صادقی

آتیسا

.82

محمد جعفر

صالحه

محمد

.83

احمد

صدر

نیلوفر

.84

سید موید الدین

صدر

سیدنوژن

.85

خلیل

صدیقی

ندا

.86

غالمحسین

صفرپورکلور

پگاه

.87

محمد جعفر

صالحی

محسن

.88

اردشیر

طهماسبی خادم اسدی

سعید

.89

مجتبی

طوقیان

دریا

.90

اسکندر

عباسپور قادی

محمد

.91

غالمحسین

عباسنژاد

مجتبی

.92

احمد

عطار

محمود

.93

مجید

غفوری آذر

سیاووش

.94

یارمراد

غالمی

فریده

.95

ادیب

فرزانه

آیدا

.96

محمد کریم

فروتن

مرضیه

.97

مهدی

فقاهتی

شکیبا

.98

حسن

فقیهی

شریعه

.99

احمد

فلسفی

فائزه

.100

احمد

فلسفی

فراز

.101

محمدهادی

قادرپناه

پریناز

.102

محمدرضا

قادر پناه

ایمان

.103

کیانوش

قاسمی

امیرحسین

.104

حمیدرضا

قاسمی

کیانا

.105

علیرضا

قاسمی اریانی

میالد

.106

مجید

قاسمی دستجردی

فاطمه

.107

علی

قربانی بهابادی

امیر حسین

.108

علیرضا

قندچی

درسا

.109

علیرضا

قندچی

دانیال

.110

محمدعلی

قوی

مهدی

.111

محمدعلی

قوی

معصومه

.112

امیراحمد

کازرانی

فاطمه

.113

محمداسماعیل

کاوه

آزاده

.114

محمود

کدخدازاده

محمدرضا

.115

امیر

کدخدازاده کاشانی

سعید

.116

اسرافیل

کرمی مقدم

بهاره

.117

عبداله

مالکی دیزچی

فرشته

.118

علی کرم

محمودی

فاطمه

.119

سید شفیع

مدنی

فیروزه

.120

محمد

مرادی

امیر

.121

حسن

مرتب

ئاروین

.122

عباس

مشرف رضوی مقدم

سهیال معصومه

.123

هادی

معینی

محمد

.124

شاهین

مقدم

راستین

.125

عباسعلی

مقصودلو استرآبادی

سیاوش

.126

سیاوش

مقصودلو استرابادی

پریا

.127

خسرو

ملک

مریم

.128

محمود

ممانی

سارا

.129

سید فتح اهلل

موسوی بفروئی

سیدپدرام

.130

سید فتح اهلل

موسوی بفروئی

سیده دریا

.131

سید فتح اهلل

موسوی بفروئی

سیده درینا

.132

هیوا

موالنی

کردیا

.133

طه

موالنی

هیوا

.134

فیروز

میانجی

محمد جواد

.135

مرتضی قلی

نادری

فرزانه

.136

محمد قاسم

نبیبی

الناز

.137

محمد

نقیب الهوتی

مهرداد

.138

سیدمحمد

نقیبی

زهرا

.139

قاسم

نهاوندی

میالد

.140

حسن

نوریان

غزل

.141

حمید رضا

نیازی

ارسام

.142

حمید رضا

نیازی

آرنیکا

.143

حسن

نیک نام

فرهاد

.144

احمد

هاتفی مستقیم

سهند

.145

سید مهدی

هاشمی

شهرزاد

.146

سوئد

لیندبرگ

اریک

.147

اکراین

کوبیوک

الگا

.148

اکراین

ماالخووا

الینا

.149

کانادا

مرتضی تربجی

الینا

.150

سوئد

لیندبرگ

امیل

.151

افغانستان

رضائی

حسین

.152

افغانستان

کاتبی

رحیمه

.153

افغانستان

سعادت

زین العابدین

.154

افغانستان

احمدی

سکینه

.155

افغانستان

تاجیک

شهرام

.156

کانادا

دیرانی

عسگر

.157

کانادا

اصغرعلی تربانی

عفیفه

.158

سوئد

نوروزی

علیرضا

.159

افغانستان

احمدی

محسن

.160

افغانستان

احمدی

مطهره

.161

افغانستان

تاجیک

مهدی

.162

افغانستان

رضایی

مهدی

.163

افغانستان

محمدی

مهدی

.164

سوئد

الکساندر لیندبرگ

میکائیل

.165

کانادا

رزاقی خمسی

نیلوفر

.166

کانادا

پی

علی

.167

اکراین (خدمه پرواز)

خومنکو

سرهی

.168

اکراین ( خدمه پرواز)

اشتاتینک

کاتیرانا

.169

اکراین ( خدمه پرواز)

میکتوک

ماریا

.170

اکراینی( خدمه پرواز)

اچاروک

والریا

.171

اکراینی (خدمه پرواز)

گاپانون کو

والدیمیر

.172

اکراینی ( خدمه پرواز)

سولوهوب

یولیا

.173

اکراین ( خدمه پرواز)

لیخنو

دنیس

.174

اکراین (خدمه پرواز)

نایومکین

اولکسی

.175

اکراین (خدمه پرواز)

ماتکو

ایور

.176

در همین زمینه بخوانید: فرزندان کدام مقام دولتی در سقوط هواپیما اوکراینی جان باختند؟

کد خبر 247535

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 2
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 2
 • باران IR ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  14 0
  چقدر سخته برامون ... خدا برای دشمنمم نخواد
 • الناز IR ۰۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  1 0
  دارم دیوونه میشم دیوونه آخه چقدر کشته بدیم چقدر... عزرائیل خوابیده رو سر مردم ایران...